Họp mặt Liên Tu hội đời Việt Nam với Ban Điều hành Liên hiệp Tu hội đời Châu Á

Xin click vào hình để xem hình phóng to